Transaktioanalyysin (TA) koulutus

TA Instituutti järjestää transaktioanalyysikoulutusta, jonka sisältö noudattaa EATA:n (European Association for Transactional Analysis) suosituksia. Tarjoamme suomalaisille ensimmäistä kertaa mahdollisuuden opiskella transaktioanalyysia omalla kielellään.


Haluamme luoda Suomeen innostuneen ja vahvan TA-ammattilaisten joukon, joka pystyy auttamaan ja kehittämään ihmisiä kohti hyvinvointia niin terapian, ohjauksen, konsultoinnin, kasvatuksen ja koulutuksen kautta. Koulutettavat voivat soveltaa oppimaansa yksilöllisesti ja ryhmissä, organisaatioissa, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, kouluissa ja laitoksissa - vauvasta vanhuksiin.

Kouluttajat

Kouluttaja transaktioanalyytikko PTSTA-P Ritva Piiroinen on EATA:n valtuuttama TA:n kouluttaja. Osa kurssipäivistä tullaan järjestämään ulkomaisin voimin (EATA:n hyväksymiä kouluttajia) englanninkielisinä, jolloin tulkkaus järjestetään.

Assistenttina toimii Miira Matara, transaktioanalyytikko CTA-P, kuvataideterapeutti.

Lue lisää kouluttajista

Koulutusohjelma on kolmiosainen sisältäen TA:n johdantokurssin (TA-101) ja 2-vuotisen TA:n syventävän koulutuksen, jotka voi käydä myös itsenäisinä osinaan, sekä 2-vuotisen CTA tutkintoon (Certified Transactional Analysis ) valmistavan koulutuksen.

Koulutusohjelman vaiheet: TA 101 – 2 päivää --> TA 202, TA:n syventävä koulutus – 2 vuotta --> CTA- tutkintoon valmistava koulutus – kesto yksilöllinen, vähintään 2 vuotta --> EATA:n järjestämään tutkintotilaisuuteen osallistuminen --> Certified Transactional Analyst eli CTA.

Koulutuksen käytyään on mahdollista osallistua European Association for Transactional Analysis’n (EATA) organisoimaan CTA tutkintokokonaisuuteen, joka sisältää sekä kirjallisen että suullisen tutkinnon.

Lue lisää: https://eatanews.org/exams/

Tutkinnon hyväksytysti suorittanut saa EATA:lta oikeuden käyttää Certified Transactional Analyst in Psychotherapy (CTA-P) -nimikettä, joka tunnustetaan ympäri maailman EATA:n ja ITAA:n (International Transactional Analysis Association) yhteisellä sopimuksella. Suomessa nykyisin vain yliopistoissa suoritetut psykoterapiakoulutukset antavat oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Tämä koulutus ja CTA-P tutkinnon suorittaminen ei siten anna Suomessa oikeutta psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttämiseen.

Transaktioanalyytikkokoulutus (Certified Transactional Analyst in Psychotherapy, CTA-P) on European Association of Psychotherapyn (EAP) akreditoima psykoterapiakoulutus, jonka suorittaneet, soveltuvan pohjakoulutuksen omaavat henkilöt voivat hakea European Certificate for Psychotherapy -todistusta.

Transaktioanalyysi sopii hyvin sovellettavaksi monien muiden terapiaviitekehysten kanssa tuoden käyttökelpoisia terapiavälineitä ja syvälle luotaavia humanistisia näkökulmia ihmissuhdetyöhön.


TA-koulutusohjelma

1. OSA

Transaktioanalyysin johdantokurssille (TA 101) voi osallistua kuka tahansa asiasta kiinnostunut. Kurssi on kaksipäiväinen. Se soveltuu sekä ammatillisiin että henkilökohtaisen elämän tarpeisiin ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

TA Instituutti järjestää johdantokursseja muutamia kertoja vuodessa. Kurssin käyminen ei velvoita jatkamaan koulutusta. Kurssi antaa tiiviin paketin TA-välineitä, joita voi alkaa käyttämään heti.

2. OSA

2-vuotinen TA:n syventävä koulutus TA-202 soveltuu sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja koulutus, organisaatiokonsultointi ja muiden vastaavien alojen työntekijöille eikä edellytä ylempää korkeakoulututkintoa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet käyttää asiakastyössä transaktioanalyyttisiä menetelmiä ja hahmottaa ongelmatilanteita uudella tavalla transaktioanalyysin avulla.

TA:ta voivat hyödyntää esim. sosiaalityöntekijät, sairaanhoitajat, lähihoitajat, koulukuraattorit, psykologit, lääkärit, terapeutit, opettajat, lastentarhaopettajat, urheiluvalmentajat, joogaopettajat, yritysjohtajat, yritysvalmentajat.

Koulutus toimii nonstop periaatteella ja koulutusryhmään voi liittyä missä tahansa vaiheessa. Sitoutumista vuoden ajaksi vaaditaan.

3. OSA

2-vuotiseen CTA-P (Certified Transactional Analyst in Psychotherapy) tutkintoon valmistavaan koulutukseen on edellytyksenä hyväksytysti suoritetut TA 101-kurssi ja TA 202-koulutus. Hakijalla täytyy olla myös ammatti, jossa hän voi käyttää koulutustaan sekä pohjakoulutuksena yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto. Soveltuvia ovat esim. psykologin, sosiaalityöntekijän, sairaanhoitajan, teologin, lääkärin ja fysioterapeutin koulutukset. Koulutukseen valinta tapahtuu todistusten ja haastattelun perusteella. Kriteerit noudattavat asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/2010) §2 a asettamia ehtoja hakijan taustakoulutuksesta sekä työkokemuksesta. Myös alalle soveltuvuutta arvioidaan.

Riittävä englannin kielen taito tarvitaan, jotta pystyy perehtymään alan englanninkieliseen kirjallisuuteen, joka on vaatimuksena ja osallistumaan alan ulkomaisiin konferensseihin, joka on suosituksena.

CTA-P tutkintoon valmistavan koulutusjakson aikana (tai sen jälkeen) koulutettava voi aloittaa EATA:n vaatiman kirjallisen tutkinto-osan.

Koulutusjaksojen jälkeen (ja kun kirjallinen tutkinto on hyväksytty) koulutettava voi hakeutua omalla aikataulullaan EATA:n järjestämään suulliseen tutkintotilaisuuteen.

Kirjallinen tutkinto on käännettävä englanniksi, suullisen tutkinnon voi tehdä suomen kielellä tulkin avustamana (tutkintokieli on englanti).

Tehdessään EATA:n kirjallista tutkintoa ja valmistautuessaan suulliseen tutkintoon koulutettava on yksilö- tai ryhmämuotoisessa ohjauksessa kouluttajan kanssa. (Valmistavan koulutuksen jälkeen erillinen korvaus).

EATA:n tutkintotilaisuuden hyväksytysti suorittanut saa oikeuden käyttää Certified Transactional Analyst in Psychotherapy (CTA-P) nimikettä ja käyttää palveluistaan nimeä transaktioanalyyttinen psykoterapia/terapia, transaktioanalyyttinen terapiaryhmä, transaktioanalyyttinen ohjaus.

Kiinnostuksen mukaan selvitämme mahdollisuutta suorittaa CTA-tutkinto myös muilla erikoistumisalueilla kuin psykoterapia, eli kasvatus/koulutus (Educational ), organisaatio konsultointi (Organisational) ja ohjaus/neuvonta (Counselling) yhteistyössä ulkomaisten kouluttajien kanssa, jotka ovat erikoistuneet ko. aloille.

Katso TA-koulutusohjelman tarkempi sisältö täältä

Top