Mitä Transaktioanalyysi eli TA on?

Transaktioanalyysi eli TA on teoria ja menetelmä, jonka avulla voimme ymmärtää ihmisen persoonallisuuden kehitystä ja rakennetta, käyttäytymistä ja ihmissuhteita. Se on myös kommunikaatioteoria, joka soveltuu systeemien ja organisaatioiden analyysiin.


TA on integratiivinen lähestymistapa, joka liittyy humanistiseen perinteeseen. Sen käytäntö korostaa vahvasti arvostavaa tasaveroista terapeuttista suhdetta. Transaktioanalyysia on hyödynnetty terapiatyön lisäksi muun muassa opetus- ja kasvatustyössä sekä johtamis- ja kommunikaatiokoulutuksessa.

Transaktioanalyysin kehittäjä Eric Berne uskoi muutokseen

Transaktioanalyysin kehitti kanadalainen ja myöhemmin yhdysvaltalainen lääkäri, psykiatri ja psykoanalyytikko Eric Berne (1910-1970). Berne oli humanisti, joka ajatteli, että muutos on mahdollinen ja että ihmisillä on luontainen pyrkimys ottaa vastuu itsestään ja elää harmoniassa itsensä ja muiden kanssa.

Eric Berne oli innovatiivinen ja luova ajattelija, joka toi yhteen joukon silloisten psykoterapioiden tehokkaimpia ajatuksia (analyyttisen, kognitiivis-behavioraalisen, fenomenologisen) vahvaksi teorian ja käytännön pohjaksi. Bernen merkittävä panos oli, että hän pyrki tekemään psykoterapian ymmärrettäväksi käyttämällä arkikielen käsitteitä. Hän kehitti teorian, joka on sekä yksinkertainen ja suorasukainen että hienovarainen ja syvällinen.

TA-fakta: Lapsuudessa tehdyt tulkinnat ja päätökset voivat rajoittaa ja estää toteuttamasta itseään

Transaktioanalyysin avulla ihminen voi tulla tietoiseksi näistä rajoittavista tulkinnoista. Uusien, paremmin toimivien päätösten tekeminen auttaa muutokseen ja käytännössä parantaa elämänlaatua.

Transaktioanalyysin mukaan ihmiset ovat tehneet jo varhain lapsuudessaan tulkintoja itsestään, muista ihmisistä ja elämästä

Transaktioanalyysin mukaan ihmiset ovat tehneet jo varhain lapsuudessaan tulkintoja ja varhaisia päätöksiä itsestään, muista ihmisistä ja elämästä. Näitä tulkintoja kutsutaan TA:ssa käsikirjoitukseksi (script). Ne voivat olla rajoittavia ja estää ihmistä näkemästä todellisuutta ja toteuttamasta itseään todellisten mahdollisuuksiensa mukaan. Transaktioanalyysin avulla ihminen voi tulla tietoiseksi näistä rajoittavista tulkinnoistaan eli käsikirjoituksestaan sekä tehdä uusia, paremmin toimivia päätöksiä. TA:n avulla ihminen voi alkaa toteuttaa näitä päätöksiä, käytännössä parantaen näin elämänlaatuaan. Toiminnan tavoitteena on muutos, johon pyritään terapeutin ja asiakkaan välisellä yhteisellä, selkeästi määritellyllä sopimuksella.

TA:n minätilat

Transaktioanalyysin (TA) minätilat

TA:n erikoistumisalueet

Tutkimukset ovat osoittaneet transaktioanalyysin tehokkuuden monenlaisissa yhteyksissä. TA kehitettiin ensin psykoterapiaksi, mutta viimeisten 40 vuoden aikana Bernen teoria on kehittynyt myös seuraaville erikoistumisalueille:

 1. Neuvonta/ohjaus (Counseling) on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät esimerkiksi sosiaalityön, terveydenhoidon, pastoraalityön, ennaltaehkäisyn, sovittelun, prosessin edistämisen, monikulttuurisen työn ja humanitaarisen toiminnan alueilla.
 2. Kasvatuksellista/opetuksellista transaktioanalyysia (Educational) käyttävät työntekijät, jotka työskentelevät koulutuslaitoksissa, esikouluissa, peruskouluissa, korkeakouluissa, yliopistoissa ja opettajainkoulutuslaitoksissa. Transaktioanalyysia käytetään kaikenikäisten oppijoiden tukemiseen, jotta he voivat kukoistaa perheissään, organisaatioissaan ja yhteisöissään.
 3. Organisatoriset transaktioanalyytikot (Organisational) työskentelevät organisaatioissa käyttäen transaktioanalyysin käsitteitä ja menetelmiä arvioidakseen organisaatioiden kehitysprosesseja ja haasteita, kuten myös toimimattomia käyttäytymismalleja.
 4. Psykoterapeutit (Psychotherapy) hyödyntävät transaktioanalyysia helpottaakseen asiakkaidensa kykyä itsensä toteuttamiseen ja parantumiseen oppimalla havaitsemaan ja muuttamaan vanhat, itseä rajoittavat mallit.

TA:n vahvuus on monipuolisuus

Transaktioanalyysin vahvuus on sen monipuolisuus: sitä voidaan käyttää lyhytterapeuttisesti tai kognitiivis-behavioraalisina interventioina, jotka keskittyvät säätelemään sosiaalista toimintaa. TA:a voidaan käyttää myös syvällisenä psykoterapiana, joka voi johtaa perustavanlaatuisiin persoonallisuuden muutoksiin. Transaktioanalyysiä voidaan käyttää sekä yksilöiden, perheiden, ryhmien että yhteisöjen kanssa työskennellessä.

Vahva jalansija Euroopassa

Transaktioanalyysi on viimeisten vuosikymmenten aikana saanut vahvan jalansijan useissa Euroopan maissa, mm. Iso-Britanniassa, Saksassa, Italiassa, Sveitsissä ja Itävallassa. Monessa maassa on myös mahdollista suorittaa yliopistotutkinto TA pääaineena. TA-tutkinto on hyväksytty psykoterapeutin ammattitutkinnoksi useissa Euroopan maissa. European Association for Psychotherapy (EAP) on myöntänyt transaktioanalyysitutkinnolle (CTA-P) EU-psykoterapeutin statuksen.

Euroopan ohella transaktioanalyysia on käytetty laajalti myös monissa Aasian maissa ja esimerkiksi Uudessa-Seelannissa ja Australiassa. Vaikka TA on lähtenyt alun perin liikkeelle Yhdysvalloista, on sen merkitys siellä vähentynyt. Suomessa TA on toistaiseksi ollut marginaalisessa asemassa johtuen suomenkielisen TA-koulutuksen puutteesta. TA Instituutti aloitti ensimmäisenä suomenkielisen TA-koulutusohjelman v. 2015.

TA:lla on maailmanlaajuinen kattojärjestö ITAA, International Transactional Analysis Association, sekä alueelliset järjestöt joka maanosassa. Euroopan alueellinen järjestö on EATA, European Association for Transactional Analysis. Lisäksi useimmissa Euroopan maissa on oma kansallinen yhdistyksenä. Suomessa TA:ta edustaa FinTA ry, Suomen Transaktioanalyysiyhdistys.

TA-tutkintojen sertifikaatit

Transaktioanalyysissä on EATA:n ja ITAA:n luoma ja yhteisesti sopima tutkintojärjestelmä, joka takaa TA-koulutuksen laadun ja antaa kaikille valmistuneille sertifikaatin, joka on pätevä ympäri maailman. TA-koulutusta saavat järjestää ainoastaan EATA:n tai ITAA:n valtuuttamat kouluttajat (PTSTA ja TSTA).

TA-tutkintoja on kolmea tasoa:

 1. CTA – Certified Transactional Analyst
 2. PTSTA – Provisional Teaching and Supervising Transactional Analyst
 3. TSTA – Teaching and Supervising Transactional Analyst

Kaikissa tutkintoasteissa erikoistumisalueena voi olla:

 1. Counseling (C)
 2. Educational (E)
 3. Organisational (O)
 4. Psychotherapy (P)

TA-koulutus on yksilöllinen prosessi, jonka kesto voi vaihdella. CTA-tutkinnon suorittamiseen menee yleensä noin 5 vuotta. Vuosi CTA-tutkinnon jälkeen voi osallistua ns. Training Endorsement Workshop'iin (TEW), jossa voi saada PTSTA-statuksen eli hyväksynnän aloittaa TA-kouluttajana ja työnohjaajana työnohjauksen alaisuudessa. Tämän jälkeen tarvitaan vielä kouluttamisen ja työnohjaamisen opiskelua, jonka jälkeen voi osallistua tutkintotilaisuuteen, josta voi saada TSTA-pätevyyden. Yleensä tämä vie n. 3-5 vuotta PTSTA-statuksen saamisen jälkeen.

CTA-P, Certified Transactional Analyst in Psychotherapy -tutkinto ei Suomessa johda oikeuteen käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Vain CTA-, PTSTA- ja TSTA-tutkinnon suorittanut on oikeutettu käyttämään transaktioanalyytikon nimikettä. Tutkinnon suorittanut voi käyttää palveluistaan nimiä: transaktioanalyyttinen ryhmä, koulutus, ohjaus tai terapia.

Lue lisää:

http://finta.net/mita-ta-on
http://mikkonen.kapsi.fi/archive/Mikkonen_J-TA-FINAL-Psykologia-5-06.pdf
http://www.eatanews.org
https://www.itaaworld.org/ta-associations

Top