TA-psykoterapeutin pätevyysvaatimukset

Olemme koonneet tälle sivulle TA-psykoterapeutin pätevyysvaatimuksia mm. hoitosuhteeseen, terapiaan ja teorian ymmärtämiseen liittyen. Lista on koottu EATA:n (European Association for Transactional Analysis) ohjeistusten mukaisesti.

HUOM! Suomessa CTA-P tutkinto ei ole Valviran myöntämä psykoterapeutti tutkinto. EAP (European Association for Psychotherapy) sen sijaan voi myöntää EU-psykoterapeutin pätevyyden CTA-P tutkinnon tehneelle, jos muut ehdot täyttyvät.


Transaktioanalyytikkotutkinnon psykoterapiasuuntauksen (CTA-P) ydinosaaminen:

Transaktioanalyyttinen psykoterapeutti käyttää tietoaan ja ymmärrystään transaktioanalyysin teoriasta ja osoittaa seuraavia kykyjä:

1. YLEISET VAATIMUKSET

a) TA-teorian ymmärtäminen ja sen soveltaminen yksilöiden, parien, perheiden ja ryhmien psykoterapiaan.

b) Asiakkaan arvioiminen ja perustellun päätöksen tekeminen hoitoon ottamisesta, sisältäen ajankohtaisen tiedon muista hoitomahdollisuuksista. Kyky välittää eri vaihtoehdot asiakkaalle ja halu auttaa asiakasta valitsemaan, miten edetä.

c) ITAA:n/EATA:n eettisten sääntöjen tunteminen. Eettisen ja ammatillisen pätevyyden osoittaminen käytännössä. Työskentely paikallisten psykoterapiaa sääntelevien lakien puitteissa.

d) Kyky sijoittaa TA laajempaan psykoterapia kenttään.

e) Tietoisuus kulttuuristen ja sosiaalisten monimuotoisuuksien ja erojen vaikutuksista terapiahuoneessa ja sen ulkopuolella.

2. TERAPEUTTINEN SUHDE

a) Osoittaa kunnioittavaa suhdetta itseään ja muita kohtaan.

b) Osoittaa ymmärtävänsä terapeuttisen suhteen merkityksen muutoksen synnyttämisessä, sen luonteen ja eron muihin suhteisiin verrattuna.

c) Osoittaa empaattista herkkyyttä ja ymmärrystä asiakasta, hänen oireitaan ja minää rajoittavaa käsikirjoitusta kohtaan, sekä kykyä kommunikoida tämä ymmärrys asiakkaalle siinä muodossa, että asiakas kokee tulevansa ymmärretyksi.

d) Osoittaa kykyä ymmärtää toisen henkilön yksilöllistä kokemusta ja liittää se hänen viitekehykseensä menettämättä kontaktia omaan, erilliseen kokemukseensa.

e) Osoittaa kykyä itsereflektioon ja tämän tietoisuuden itsestä käyttämistä asianmukaisena avoimuutena.

f) Osoittaa kehityksellisten tekijöiden, transferenssin ja vastatransferenssin ymmärtämistä ja kykyä käyttää transaktioanalyysiä onnistuneesti. Tämä sisältää valmiuden sallia transferenssin kehittyminen asiakas/terapeutti suhteessa ja käsitellä asiakkaan regressiivisiä tiloja asianmukaisesti ja terapeuttisesti. Se sisältää myös hänen oman vastatransferenssinsa ymmärtämisen ja mitä rajoituksia se voi mahdollisesti luoda, kuten myös kyvyn käyttää sitä rakentavasti.

g) Käyttäytyy arvostavalla tavalla itseä ja muita kohtaan, osoittaen herkkyyttä eri viitekehyksiä, kulttuureita ja sosiaalisia normeja kohtaan, sekä ottaen huomioon näiden eroavuuksien vaikutukset terapiasuhteeseen.

h) Osoittaa voimaa, suojelua ja luvan antamista (potency, protection and permission) ja osoittaa ymmärtävänsä näiden merkityksen.

i) Osoittaa kongruenssia (yhtenevyyttä) toimissaan.

3. TRANSAKTIOANALYYSIN TEORIA

a) Ilmaisee selkeästi ymmärtävänsä keskeisimmän TA-teorian tavalla, jolla se on kuvattu tärkeimmissä TA-teksteissä, sisältäen rakenteellisen analyysin, vuorovaikutus analyysin, pelit, käsikirjoitus tunteet ja käsikirjoitus analyysin ja lapsen kehityksen ja näiden soveltamisen kliinisessä käytännössä.

b) Kykenee soveltamaan kaikkien keskeisimpien TA-suuntausten näkökohtia ja osoittaa tietävänsä näiden lähestymistapojen viimeaikaisen kehityksen, sekä yhtäläisyydet ja eroavuudet.

c) Osoittaa ymmärtävänsä ryhmäprosessien TA-teorian.

d) Tekee interventioita, jotka voidaan selittää TA-teorialla ja käytännöllä.

4. SOPIMUSTEN TEKEMINEN

a) Osoittaa ymmärtävänsä selkeiden liikesopimusten tekemisen tärkeyden sekä kyvyn neuvotella sopimuksia.

b) Omaa kyvyn neuvotella asiakkaan kanssa päätyen yhteiseen ymmärrykseen tehtävästä työstä ja osaa muotoilla tämän perusteella asianmukaisen hoitosopimuksen. Osoittaa ymmärtävänsä erot, jotka ovat sosiaaliseen kontrolliin tähtäävien sopimusten ja autonomiaan pyrkivien sopimusten välillä. Autonomiaan pyrkivät sopimukset mahdollistavat intrapsykkisen ja ihmissuhteisiin liittyvät muutokset ja sisältävät rajoittavien käsikirjoitusten purkamisen ja juuttumien ratkaisut.

5. SUUNNITTELU: ARVIOINTI JA HOIDON SUUNTAAMINEN

a) TA-käsitteitä käyttäen kykenee kuvaamaan kattavan arviointi- ja diagnoosimenetelmän.

b) Osoittaa ymmärtävänsä psykiatrisen diagnoosijärjestelmän (esim. DSM, ICD), joka on käytössä maassa, jossa työskentelee.

c) Pukee ymmärrettävään muotoon asiakkaan kokemukset käyttäen keskeisiä TA-käsitteitä tavalla, joka säilyttää Minä olen OK – Sinä olet OK asenteen.

d) Osoittaa tietoisuutta ja kykyä vastata riski- ja haittatekijöihin, jotka kohdistuvat itseen, asiakkaaseen tai muihin.

e) Auttaa asiakasta havaitsemaan ja nimeämään heidän itseä rajoittavat ajattelu-, tunne- ja käyttäytymismallit ja päättämään, onko muutos haluttu vai ei.

f) Käsitteellistää TA-teorian avulla, jotta voi luoda yleisen hoitosuunnitelman, joka perustuu niihin asioihin, joihin on puututtava.

6. TOTEUTUS: PSYKOTERAPEUTTINEN PROSESSI

a) Osoittaa kykyä tehdä tarkkoja fenomenologisia havaintoja asiakkaasta ja käyttää niitä terapeuttisten hypoteesien pohjana, jotka liittyvät TA-teoriaan ja filosofiaan.

b) Osoittaa kykyä käyttää ryhmäprosessia tehokkaana väliintulona.

c) Valitsee interventioita, jotka sopivat hoidon vaiheeseen ja hoitosopimukseen.

d) Osoittaa kykyä ajoittaa interventiot tehokkaasti.

e) Tunnistaa ja arvioi käsikirjoitus asiat, kun ne nousevat esille terapiaistunnossa ja osoittaa ne asianmukaisesti, huomioiden hoidon vaiheen (esimerkiksi käsikirjoitus viestit, peliin kutsut, väheksynnän, hiostaja käyttäytymisen).

f) Osoittaa kykyä arvioida intervention vaikutuksen ja käyttää sitä informaatiota hypoteesin päivittämiseen ja seuraavien interventioiden valitsemiseen.

g) Vahvistaa asiakkaan autonomiaa ja voimavaroja.

7. HENKILÖKOHTAISET TEKIJÄT

a) Osoittaa sitoutumista transaktioanalyysin filosofiaan seuraavilla ominaisuuksilla: uskoo yksilön kykyyn ottaa vastuu itsestään, ymmärtää yksilön olemisen tavat ja vastaa yksilön kykyyn kasvaa ja muuttua.

b) Osoittaa valmiutta olla eettisesti läheisessä kontaktissa ja ilmaisee itseään asianmukaisesti.

c) Osoittaa sitoutumista jatkuvaan henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehittymiseen, erityisesti autonomian kehittymiseen, joka sisältää kyvyn tietoisuuteen, spontaanisuuteen ja läheisyyteen, jotta terapeuttiset interventiot eivät johdu käsikirjoituspäätöksistä.

d) Havaitsee omat rajoituksensa ja psykoterapeuttisen toimintansa rajoitukset.

e) Käyttää intuitiota ja luovuutta terapia tilanteissa.

f) Osoittaa ymmärtävänsä henkilökohtaiset vahvuutensa ja rajoituksensa.

g) Omaa kyvyn hakea asianmukaisesti apua ja käyttää sitä hyödyllisesti.

h) Osoittaa itsereflektointi kykyä.


Käännös EATA:n (European Association for Transactional Analysis) koulutus- ja tutkinto käsikirjasta: EATA Training and Examinations Handbook Section 5, The Four Fields

Käännös: Ritva Piiroinen 2015

Top